Artsenwijzer Diëtetiek
werkwijze diëtist

Werkwijze dietist

 

Werkwijze diëtist
 
Wettelijk kader
In Nederland is het beroep diëtist geregeld via artikel 34 van de Wet op de Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). De titel 'diëtist' is wettelijk beschermd. Alleen zorgprofessionals met een diploma 'diëtist' van één van de vier erkende bovengenoemde erkende opleidingen mogen deze titel gebruiken en kunnen zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. 
In Nederland zijn vier erkende HBO- opleidingen Voeding & Diëtetiek:
• Hanze Hogeschool Groningen
• Hogeschool van Amsterdam
• Hogeschool Arnhem en Nijmegen
• De Haagse Hogeschool 
 
Kwaliteit 
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder diëtisten.
Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt periodiek (elke 5 jaar) geregistreerd of een diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie.
 
Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega- behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met eventueel de geboortedatum.
Voor meer informatie zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
 
Diëtetiek
Diëtetiek  is het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Bij diëtetiek is sprake van een medische indicatie, die aanpassing van de voeding noodzakelijk of wenselijk maakt. 
Behandeling vindt plaats conform de uitgangspunten van evidence based practice. In samenspraak met de patiënt wordt bekeken  welke vorm gewenst en passend is in de individuele situatie. 
 
Een dieetbehandeling is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon en vraagt een empatische en motiverende houding van de diëtist. De diëtist is instaat om self-efficacy bij patiënten te ondersteunen. Het inspelen op de wensen en (on)mogelijkheden van de patiënt en zijn leefomstandigheden is onontbeerlijk voor het toepassen van het dieet om zo het gewenste resultaat te kunnen behalen. Een diëtist levert daarom maatwerk voor de patiënt. Doelen en behandelplan worden in samenspraak opgesteld. Daarnaast zijn het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering en ondersteuning bij zelfmanagement belangrijke onderdelen van de dieetbehandeling.
 
Een dieetbehandeling bestaat uit de volgende activiteiten: 
aanmelding: registratie van onder andere persoonsgegevens, medische gegevens en aanvullende gegevens. Komt een patiënt rechtstreeks zonder verwijzing dan vindt er allereerst screening plaats op pluis/niet pluis volgens module Screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek.  diëtistisch onderzoek: onderzoek naar verwachtingen, hulpvraag, medische voorgeschiedenis, huidige laboratoriumwaarden en stofwisselingsgegevens, psychosociale gegevens, eetgedrag en voedingstoestand. 
diëtistische diagnosestelling: analyse van verkregen gegevens en formuleren van het kernprobleem
vaststellen behandelplan/behandeling: bepalen van de doelstelling van de behandeling en het opstellen van het behandelplan, informeren en afstemmen  met de verwijzer en/of andere betrokken zorgprofessionals 
uitvoeren van de behandeling
evaluatie en zo nodig bijstellen van de behandeling
afsluiting van de behandeling: registreren van eindgegevens, reden van afsluiting en  informeren van de verwijzer
 
Behandeltijd
De behandeltijd bestaat uit de tijd die de diëtist besteedt aan de uitvoering van de activiteiten zoals vermeld bij ‘dieetbehandeling’. Het gaat hierbij zowel om de bestede tijd in direct contact met patiënten (face-to-face) tijdens individuele consulten of huisbezoeken en groepsgerichte activiteiten  als om de tijd die patiëntgerelateerd plaatsvindt buiten aanwezigheid van de patiënt.  De reistijd die nodig is voor een huisbezoek valt buiten de behandeltijd.  De behandeltijd wordt gedeclareerd in eenheden van een kwartier.
 
De behandeltijd wordt bepaald door een aantal factoren. Uitgangspunt is het zorgniveau zoals bepaald door de medische diagnose en bijbehorende intensiteit van de dieetbehandeling. Diverse factoren kunnen de behandeltijd verhogen. De diëtist bepaalt de uiteindelijke behandeltijd die voor een  individuele patiënt nodig is voor een kwalitatief verantwoorde dieetbehandeling en stemt dit af met de patiënt.
Factoren die de behandeltijd kunnen verhogen:
- consult aan huis (excl. reistijd/uittoeslag)
- comorbiditeit
- communicatiebeperking (bv. doofheid, blindheid, hulp van een tolk, taal- en spraakprobleem)
- verstandelijke beperking of psychiatrische patiënt 
- kind
 
Zorgniveau
  1 2 3 4 5 6
Behandeltijd 10 kwartier 20 kwartier 30 kwartier 40 kwartier 50 kwartier Zie toelichting 
 
Jaarlijkse follow-up
Voor een aantal indicaties is een jaarlijkse follow-up gewenst van 1 tot 3 consulten. Het gaat hierbij om maximaal 10 kwartier per jaar. 
 
Toelichting Behandelniveau 6:
Binnen onder andere de gehandicaptenzorg en de psychiatrie is er sprake van een aantal specifieke aandoeningen die uitsluitend bij deze patiënten voorkomen. Zij vergen erg veel behandeltijd die moeilijk in de eerste 5 behandelniveaus is te kwantificeren. Zonder uitputtend te zijn kunnen we aangeven dat het hier gaat om:
Patiënten met een geestelijke of lichamelijke beperking.
(Psychiatrische) patiënten met bv. eetstoornissen. Deze vergen een zeer intensieve behandeling, die wel op jaarbasis te kwantificeren is, maar die vele jaren kan duren.
Deze aandoeningen plaatsen we in behandelniveau 6. 
 
Aangepast in september 2015

Wettelijk kader
In Nederland is het beroep diëtist geregeld via artikel 34 van de Wet op de Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). De titel 'diëtist' is wettelijk beschermd. Alleen zorgprofessionals met een diploma 'diëtist' van één van de vier erkende bovengenoemde erkende opleidingen mogen deze titel gebruiken en kunnen zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. In Nederland zijn vier erkende HBO- opleidingen Voeding & Diëtetiek:

 • Hanze Hogeschool Groningen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • De Haagse Hogeschool 


Kwaliteit 
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen waaronder diëtisten.Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG. Vervolgens wordt periodiek (elke 5 jaar) geregistreerd of een diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega- behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met eventueel de geboortedatum.Voor meer informatie zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
 
Diëtetiek
Diëtetiek  is het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Bij diëtetiek is sprake van een medische indicatie, die aanpassing van de voeding noodzakelijk of wenselijk maakt. 

Behandeling vindt plaats conform de uitgangspunten van evidence based practice. In samenspraak met de patiënt wordt bekeken  welke vorm gewenst en passend is in de individuele situatie. 

 Een dieetbehandeling is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon en vraagt een empatische en motiverende houding van de diëtist. De diëtist is instaat om self-efficacy bij patiënten te ondersteunen. Het inspelen op de wensen en (on)mogelijkheden van de patiënt en zijn leefomstandigheden is onontbeerlijk voor het toepassen van het dieet om zo het gewenste resultaat te kunnen behalen. Een diëtist levert daarom maatwerk voor de patiënt. Doelen en behandelplan worden in samenspraak opgesteld. Daarnaast zijn het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering en ondersteuning bij zelfmanagement belangrijke onderdelen van de dieetbehandeling. 

 

Een dieetbehandeling bestaat uit de volgende activiteiten:

 • aanmelding: registratie van onder andere persoonsgegevens, medische gegevens en aanvullende gegevens. Komt een patiënt rechtstreeks zonder verwijzing dan vindt er allereerst screening plaats op pluis/niet pluis volgens module Screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek.  diëtistisch onderzoek: onderzoek naar verwachtingen, hulpvraag, medische voorgeschiedenis, huidige laboratoriumwaarden en stofwisselingsgegevens, psychosociale gegevens, eetgedrag en voedingstoestand. 
 • diëtistische diagnosestelling: analyse van verkregen gegevens en formuleren van het kernprobleem
 • vaststellen behandelplan/behandeling: bepalen van de doelstelling van de behandeling en het opstellen van het behandelplan, informeren en afstemmen  met de verwijzer en/of andere betrokken zorgprofessionals 
 • uitvoeren van de behandeling
 • evaluatie en zo nodig bijstellen van de behandeling
 • afsluiting van de behandeling: registreren van eindgegevens, reden van afsluiting en informeren van de verwijzer 

Behandeltijd
De behandeltijd bestaat uit de tijd die de diëtist besteedt aan de uitvoering van de activiteiten zoals vermeld bij ‘dieetbehandeling’. Het gaat hierbij zowel om de bestede tijd in direct contact met patiënten (face-to-face) tijdens individuele consulten of huisbezoeken en groepsgerichte activiteiten  als om de tijd die patiëntgerelateerd plaatsvindt buiten aanwezigheid van de patiënt.  De reistijd die nodig is voor een huisbezoek valt buiten de behandeltijd.  De behandeltijd wordt gedeclareerd in eenheden van een kwartier. 

De behandeltijd wordt bepaald door een aantal factoren. Uitgangspunt is het zorgniveau zoals bepaald door de medische diagnose en bijbehorende intensiteit van de dieetbehandeling. Diverse factoren kunnen de behandeltijd verhogen. De diëtist bepaalt de uiteindelijke behandeltijd die voor een  individuele patiënt nodig is voor een kwalitatief verantwoorde dieetbehandeling en stemt dit af met de patiënt.

Factoren die de behandeltijd kunnen verhogen:
 • consult aan huis (excl. reistijd/uittoeslag)
 • comorbiditeit- communicatiebeperking (bv. doofheid, blindheid, hulp van een tolk, taal- en spraakprobleem)
 • verstandelijke beperking of psychiatrische patiënt 
 • kind

 

Zorg-/behandelniveau

 

1

2

3

4

5

6

Behandeltijd

10 kwartier

20 kwartier

30 kwartier

40 kwartier

50 kwartier

Zie toelichting in bijlage I

 

Toelichting Behandelniveau 6:
Binnen onder andere de gehandicaptenzorg en de psychiatrie is er sprake van een aantal specifieke aandoeningen die uitsluitend bij deze patiënten voorkomen. Zij vergen erg veel behandeltijd die moeilijk in de eerste 5 behandelniveaus is te kwantificeren. Zonder uitputtend te zijn kunnen we aangeven dat het hier gaat om:Patiënten met een geestelijke of lichamelijke beperking.(Psychiatrische) patiënten met bv. eetstoornissen. Deze vergen een zeer intensieve behandeling, die wel op jaarbasis te kwantificeren is, maar die vele jaren kan duren.Deze aandoeningen plaatsen we in behandelniveau 6.  

Aangepast in september 2015

 

Naar begin pagina